Hummels en Kids

MDF muurdecoraties voor baby- en kinderkamers

Winkelwagen (0)

Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid

Privacybeleid Hummels en Kids

Hummels en Kids hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij verwerken daarom alleen de gegevens die wij nodig zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening. Wij zullen ten alle tijde zorgvuldig omgaan met de informatie die wij over jou en jouw gebruik op onze website hebben verzameld. We zullen jouw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website van Hummels en Kids en de daarop tot stand gekomen dienstverlening. Dit privacybeleid is opgesteld op 13-09-2020. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens over jou door ons wordt verzameld, waar we deze gegevens voor gebruiken en met wie (en onder welke voorwaarden) deze gegevens eventueel met derden zullen worden gedeeld. We zullen je uitleggen op welke manier wij gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens beschermen en welke rechten je hebt m.b.t. de door jouw verstrekte persoonsgegevens aan ons. Mocht je nog vragen hebben over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van Hummels en Kids. Deze contactgegevens kun je onderaan ons privacybeleid vinden.

Gegevensverwerking

De website van Hummels en Kids is ontwikkeld met de software van VIP internet, waar ook onze email en webhostingdiensten hebben ondergebracht. Persoonsgegevens die je t.b.v. onze diensten aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. VIP internet verzameld geen persoonsgegevens, zij kunnen wel metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. VIP internet heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en/of ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Op basis van onze overeenkomst bij VIP internet heeft deze geheimshoudingsplicht over de jouw verstrekte gegevens.

Email

Voor ons zakelijk emailverkeer maken wij gebruik van de diensten van RoundCube. Deze partij heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik en verlies tegen te gaan van de door jouw verstrekte persoonsgegevens aan Hummels en Kids. Roundcube heeft geen toegang tot onze emails. Wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Betalingen

Op de website van Hummels en Kids kun je betalen via IDEAL van Mollie Payments. Mollie verwerkt jouw naam , adresgegevens en betaalgegevens zoals jouw bankrekeningnummer. Mollie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. In het kader daarvan kan Mollie (geanonimiseerde) gegevens met derden delen. Mollie zal jouw gegevens niet langer bewaren dan op wettelijke termijn is toegestaan.

Verzenden

Wanneer je bij Hummels en Kids een bestelling plaatst, zullen wij dit pakket bij jouw moeten bezorgen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van DHL My Parcel. Het is noodzakelijk dat wij jouw naam en volledige adresgegevens nodig zijn om jouw pakket te kunnen versturen en deze gegevens met DHL My Parcel delen. DHL MY Parcel zullen deze gegevens alleen gebruiken om de overeenkomst die zij met Hummels en Kids zijn aangegaan te kunnen uitvoeren. In het geval dat DHL My Parcel van derden gebruik maakt voor het uitleveren van jouw pakket, zullen ook zij jouw gegevens ontvangen.

Doel van gegevensverwerking

Hummels en Kids gebruikt jouw gegevens uitsluitend t.b.v. de nodige dienstverlening. Dit houdt in dat het doel van de verwerking altijd verband houdt met de opdracht die jij aan Hummels en Kids hebt verstrekt. Jouw gegevens zullen nooit gebruikt worden voor marketing. Jouw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, anders dan DHL My Parcel, aan onze boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal verplicht tot geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hun en Hummels en Kids en/of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden gebruikt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld jouw IP adres, webbrowser en besturingssysteem.

Medewerking aan fiscaal en straf rechterlijk onderzoek

Op grond van een wettelijke verplichting kan Hummels en Kids in voorkomende gevallen worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met een fiscaal of straf rechterlijk onderzoek van overheidswege. In zo’n geval zijn wij gedwongen om jouw gegevens te delen, maar wij zullen binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt ons verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dat betekent dat we jouw klantprofiel bewaren tot dat je aangeeft niet langen van onze diensten gebruik wilt maken. Wij zullen het opvatten als een vergeetverzoek wanneer je dit bij ons aangeeft. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw persoonsgegevens te bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt.

Jouw rechten

Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving, heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. Welke rechten dit zijn en hoe je je kunt beroepen op deze rechten zullen we even uitleggen. In het begin sturen we facturen of overige informatie die betrekking heeft tot jouw bestelling bij Hummels en Kids naar het door jou opgegeven email adres. Mocht je liever deze gegevens op een ander emailadres of per post willen ontvangen, dan zullen wij je vragen om je te legitimeren. Dit om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Heb je het vermoeden dat Hummels en Kids jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt, dan heb je ten alle tijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek door ons wordt ingewilligd, sturen wij jou op het bij ons bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Hummels en Kids (laat) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daarnaar herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Hummels en Kids (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende emailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons aan derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Hummels en Kids. Als je bezwaar maakt zullen wij direct de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profielvorming te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst bij Google, als deel van de Analytische dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerking is verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij staan Google niet toe de analytische gegevensinformatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derden

In het geval dat software-oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Hummels en Kids behoudt te allen tijde het recht om haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan op het voor ons bekende emailadres op de hoogte.

Contactgegevens

Hummels en Kids

IJsduiker 4

9648 DV Wildervank

Nederland

Tel: 06-34980775

Email: info@hummelsenkids.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Conny Slot